ترس از گسترش اعتصاب ها در اصفهان/ تشکيل کميسيون ويژه برای امنيتی کردن فضای کارگری

معاون سياسی استاندار اصفهان از تشکيل کميسيون کارگری برای کنترل متمرکز مسائل کارگری خبر داده است. به گزارش ايرنا، محمدمهدی اسماعيلی شامگاه شنبه در جلسه شورای اداری استان اصفهان گفته: دشمن تمام انرژی خود را در حوزه اقتصادی متمرکز کرده و لازم است فعاليت های منسجمی برای ارتقای اقتصاد کشور بويژه اين استان صورت گيرد. کميسيون کارگری در سطح استان در حال انجام کار متمرکز برای کنترل شرايط است و در مواجه با مسائل کارگری در اين استان، وحدت و هماهنگی بين دستگاه های مختلف الزامی است.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!