جبهه ملی ایران نسل کشی مسلمانان در میانمار را محکوم میکند

جهان بار دیگر شاهد یک فاجعه انسانی است ٬اینبار در برمه. نسل کشی مسلمانان به دست بودائیان به بهانه تجاوز و قتل یک زن توسط چند نفر, بهایی سخت سنگین و خارج از تصور است . بی تفاوتی و سکوت مرگبار افکار عمومی جهانیان نسبت به سرنوشت چند صد هزار نفر مسلمان در آن منطقه نیز سئوال برانگیز است و تاریخ از آن با شرمساری یاد خواهد کرد. 
جبهه ملی ایران این نسل کشی را به شدت محکوم میکند و خواستار اقدام فوری سازمان ملل و سازمانهای حقوق بشری برای توقف این نسل کشی میباشد.  >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!