بیکاری 700 هزار کارگر قطعه و خودرو سازی

فرهاد بهنیا، عضو انجمن قطعه سازان ایران خبر داد: صنعت خودرو و قطعه سازی كشور به سرعت به بحران غيرقابل بازگشت نزديك می‌‌شود. دولت قرار بود دوهزار میلیارد تسهیلات بدهند و تصویب هم کرده بود، اما پرداخت نمی کند. در این صورت اولين تبعات اين وضعيت، بيكاری حدود ۷۰۰ هزار پرسنل شاغل در صنعت خودرو و قطعه سازی كشور خواهد بود. علاوه بر آن، به دليل قطع عرضه، قيمت خودرو در بازار افزايش سریع خواهد يافت.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!