رهبر، برای عقب نشینی هنوز بحران را در اوج نمی بیند!

روزی خواهد رسید که منتقدان از بیم فروپاشی همه چیز دیگر برای کوتاه‌ آمدن دفتر گذشته را برایش باز نخواهد کرد

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!