غرش تانکهای ارتش سوریه و بانگ الله اکبر را با هم بشویم

آنها که فریاد الله اکبر در کوچه های حلب سر میدهند، فردا که
بر شهرها و مناطق مختلف مسلط شوند جز آن خواهند کرد که اکنون
در لیبی در جریان است؟ ما ایرانی ها، اعقاب آنها را نمی
شناسیم؟ خاوران را از یاد برده ایم؟ قتل های زنجیره ای را
چطور؟ احمدی نژاد که به محض رسیدن به کاخ ریاست جمهوری می
خواست از وسط خاوران اتوبوبان بکشد تا جنایت را ماست مالی کند
از جمله اعقاب همان هاست که در کوچه های حلب “الله اکبر” می
گویند!

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!