من منتقد وضع موجود هستم و به اداره کشور انتقاد دارم

قبول ندارم که آمریکا نمی تواند به ما حمله کند . . . . . . .

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!