معافیت قهرمانان ورزشی از خدمت سربازی

قهرمانان المپیک شامل نفرات اول تا سوم و قهرمانان اول مسابقات آسیایی از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می شوند

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!