پهلوی ستیزی چپولان

این روزها که خودی ترین ها هم به عمق دودوزه بازی “اصلاحات” مسلمین حاکم پی برده اند؛ بازار خریداران واژه پرانی و انشاء نویسی های اسلامیستها/ یهود ستیزان هار و چپولان دست آموز همفکر آنان در باره “اصلاحات” در قاموس نظام پربرکت مسلمین “اصلاح طلب” و غیره کساد است.

اکنون ثلاثه خبیثه در بین حمله های همیشگی به جهان آزاد، صهیونیسم (یهودیان) و رژیم پیشین؛ برای خالی نبودن عریضه تک مضرابهایی هم اگر از تغییر رژیم کنونی میزنند؛ آنقدر شرط و شروط غیر ممکن برای آن تعیین میکنند که تنها راه باقیمانده مطلوب آنان همان سوختن و ساختن با نظام پربرکت است.

به عبارت دیگر؛ اینان دل در گرو نفرت ایدئولوژیک از جهان غرب، یهودیان و پهلوی دارند؛ حال و روز و سرنوشت شوم ایران و ایرانی برای آنان دستمایه تبلور این نفرت کور میباشد.

سئوال:

آیا ٣۴ سال آلت فعل قرار دادن ایران و ایرانی کافی نیست؟

تبریک

پ.ن. چپول با چپ که خواهان عدالت اجتماعی میباشد اشتباه نشود.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!