سيمای نويسنده در تبعيد – بيژن بيجاری

بيژن بيجاری نويسنده و عضو کانون نويسندگان ايران، پس از رويداد قتل های زنجيره ای در خارج از کشور رحل اقامت افکند و اکنون در آمريکا زندگی می کند.

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!