رهبر میخواهد زمانی برود که چند میلیون را به کشتن داده باشد


به یاد داشته باشیم که زنده یاد نورالدین کیانوری 33 سال پیش و
پس از نخستین دیدار خود با علی خامنه‌ای او را “یک مائویست
اسلامی خطرناک” توصیف کرد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!