آینده ی نزدیک

 

ناگهان ، ‌توفان فتد ، بر سر زمین
برکند از بن ، بنای_ جهل و کین
 
آتشی آید ، به سو زد جاهلین
هم به خشکاند ، تبار کاهلین

بردگان _ هادی زرق و ریا
بس گریزان ، ا ز یسار و از یمین
 
بندگان _ وادی صد ق و وفا
مستقر ، بر مسند _ علم و یقین
 
از تبسم ، چهره ‌ها گیرد حیات
زندگی ، با عشق و شادی‌ ها قرین
 
منظر و رخسار_ زن ، یابد نشاط
هم مقا م و منزلت ، بر او بهین
 
بس سرود_ عشق ، بارد ز آ سمان
چونکه عشق است ، برترين آ ئین و دین
 
حافظ_ آ ینده بين ، خوانده ست عیان
حق نجسته ست ، دست_ اهریمن* ، نگین

دکتر منوچهر سعادت نوری
 
* اشاره به این سروده ی “حافظ” است:
 
من آن نگین سلیمان ، به هیچ نستانم
که گاه گاه بر او ، دست اهرمن باشد
همای ، گو مفکن سایه ی شرف ، هرگز
در آن دیار که طوطی ، کم از زغن باشد … :
حافظ
 
بر گرفته از مجموعه سروده‌های زنجیرها 

About this Blog

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!