ازدواج 1805 كودك زير 15 سال در 3 ماه نخست امسال

بنابر اظهارات مديركل آمار، اطلاعات جمعيتي و مهاجرت سازمان ثبت احوال ازدواج‌ كودكان زير 10 سال در كشور پس از مراجعه به دادگاه و طي كردن فرايند قانوني و با اخذ مجوز از دادگاه به ثبت مي‌رسد.

 

علي اكبر محزون در گفت‌وگو با خبرنگار «اجتماعي» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اينكه آمار ازدواج‌هاي كودكان زير 10 سال در كشور با آمار ازدواج‌هاي افراد كمتر از 15 سال تجميع شده است، اظهار كرد: سازمان ثبت احوال تنها آمار ازدواج‌هايي را كه زير سن قانوني يعني 15 سال انجام مي‌شود را در دست دارد والبته اين ازدواج‌ها با مجوز دادگاه به ثبت مي‌رسد.

 

وي افزود: در سال گذشته 7440 ازدواج در سنين كمتر از 15 سالگي در كشور رخ داده كه اين رقم براي سه ماهه نخست امسال 1805 ازدواج است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!