اشرف پهلوی ، نمادی از رژیم پهلوی

به دستور دکتر محمد مصدق نخست وزير وقت، يکم آگِست ۱۹۵۲ (دهم امُرداد ۱۳۳۱) اشرف پهلوي خواهر دوقلوي شاه وقت، ايران را ترك كرد و روانه اروپا شد. مصدق براي قطع اعمال نفوذ و نیز پيشگيري از توطئه احتمالي اشرف بر ضد دولت خود و همکاری با عوامل بیگانه دستور داده بود كه از كشور خارج شود. مصدق می دانست که اشرف از ورود به توطئه بر ضد دولت او خودداری نمی کند و اطلاعات شهربانی (پلیس) را مامور گزارش تماسهای او کرده بود. مصدق با مداخله بستگان و نزديكان شاه در امور كشور شديداً مخالف بود. وی بارها در جلسات شورای وزیران و در مصاحبه‌های مطبوعاتی و سخنرانی‌های خود گفته بود که هیچ عاملی بیش از مداخله و اِعمال نفوذ اصحاب نام و متنفذان در معاملات دولتی، انتصابات، صدور پروانه‌ها و اموری نظیر اینها مردم را عصبی و آماده عصیان نمی کند. این مداخلات همه قشرها را خشمگین می سازد بویژه طبقه منوّر و متوسط را که کوشش ما بر افزایش شمار اعضای این طبقه است.

اشرف يك سال بعد در همين زمان (در آستانه براندازي ۲۸ امرداد ۱۳۳۲ = اوت ۱۹۵۳ ) به گونه اي محرمانه به ايران بازگشت!. همزمان، سرهنگ شوارتسکوف آمریکایی هم وارد تهران شده بود .

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!