تمسخر شاه توسط مردم در تابستان ۱۳۵۸ شمسی

تمسخر شاه توسط مردم در تابستان ۱۳۵۸ شمسی,پارک ملت تهران.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!