«در افطاری رئیس جمهور شرکت نمی‌کنیم»

علی رغم عملکرد نا مطلوب و دون شان دفتر جناب عالی در نحوه و ساز و کار
برقراری ارتباط  و دعوت از تشکل های دانشجویی،از جناب عالی دعوت می نماییم
تا در نشست سالانه ی این اتحادیه که در 11تا 13 ام شهریور ماه امسال در
دانشگاه صنعتی شریف برگزار می گردد،حضور بهم رسانید.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!