شاهین نجفی ستیزی

همیشه برام سئوال بود که چرا رَپ اینهمه خاطر خواه داره و تو دنیا و به زبونهای جور واجور و اجق وجق با فرهنگهای مختلف گُل کرده.

بعد از سر و صدای جایزه نقدی و دستور قتل شاهین نجفی از طرف وحوش در ایرون برای آی نقی خوندنش و همدستی ماشاءالله روشنفکران در دیار قربت با اونا، چند تا از کاراشو بدقت گوش کردم و از اون موقع مشتری شدم، اونهم از مدل پر و پا قرص.

فکر کنم اشکالم در مقایسه کردن رَپ با موسیقی کلاسیک ایرون، مثلاً کارهای شادروان بنان، بانو مرضیه، استاد ایرج و گرچه هنوز باورم نمیشه که رفت، زنده یاد محمد نوری بود.

شاهین نجفی چشم و گوش منو به زیبایی، توانایی در گفتن دردای اجتماعی/سیاسی و در عین حال سادگی و زبون خودمونی و بی شیله پیله رَپ وا کرد.

سپاسگزارتم شاهین.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!