ازدواج ۱۸۰۰ کودک زير ۱۵سال در بهار ۹۱

آمارهای رسمی حاکی از ازدواج ۱۸۰۰ کودک زير ۱۵سال در بهار ۹۱ است.

بنابر اظهارات مديرکل آمار، اطلاعات جمعيتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال، تمام اين ازدواج ها با اجازه دادگاه به ثبت رسيده است.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!