عبور دلار از مرز ۲۰۰۰ تومان؛ اقتصاد مقاومتی در کما

به نظر می رسد دلار گوش به فرمان نیست و حتی برخی کارشناسان پیش بینی می
کنند که قیمت آن تا پایان سال ۹۱ به سمت ۳۰۰۰ تومان خیز بردارد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!