قیام سکسی ایرانیان

پیشتر بارها در باره ویر خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر برای افزایش جمعیت ایران بارها مطالبی تقدیم شده، برای نمونه در اینجا و اینجا.

از میان دُر افشانیهای بادمجان دور قاب چینان مادینه و نرینۀ بارگاه خدایگان، حرفهای حاجیه خانوم زهرا سجادی، که ماشاءالله معاون امور زنان و خانواده مرکز امور زنان ریاست جمهوری میباشد از همه بامزه تر است که از جمله گفته:

” برخی گمان می کنند با داشتن یک یا دو بچه رفاه بیشتری خواهند داشت اما مگر ما برای رفاه قیام کردیم، انقلاب اسلامی ما هدفش کسب رفاه نبود و ما باید به فکر سربلندی کشورمان باشیم.”

به عبارت دیگر؛ در قاموس مسلمین حاکم، رفاه همانند اقتصاد مال خر است و برای “سربلندی کشور” داشتن سکس بی امان در راسته ازدیاد رعیت، گر چه هرآنچه فقیر تر، عین ماشین جوجه کشی تولید مثل کردن برای خدایگان میباشد.

تبریک

پ.ن. سرکی هم به این تدریس شوهرداری زهرا خانوم بزنید اینجا

به این دو هوو قمی موفق در جوجه کشی هم توجه مبذول دارید. در اینجا

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!