Blog

مریم

امیدوارم بتوانم در فشرده‌ترین کلام خوش‌آمدگویی خود را از مقاومت رهبری سازمان مجاهدین خلق ایران در برابر دستورالعمل وحشیانه و غیر قابل قبول نیروهای اشغالگر

Read More »

بزرگترین خطر: خامنهای

آقای خامنه‌‌ای این روزها در نطق و سخن فعال شده است. او خوش دارد که به مناسبت‌‌های مختلف و در حضور گروه‌‌های مختلف حکومتی و

Read More »

گور خالی

اگر در اینترنت تحت عنوان ” امام زاده های دروغین” بگردید، حدود نیم میلیون مطلب خواهید یافت. آخرین نمونه از این اخبار که در یک

Read More »

جیگر جون

همین که سرم را شستم و موهایم در هم برهم شد _ درست عین هر روز_ یادم آمد که: آخ، باز شانه را نیاورده ام.

Read More »

رنگ

توپ سفيد در ميان رود، در زمينه‌اى سبز رنگ، به آرامى در حرکت بود. ما در يک طرف برسطح شيب کنارهٴ رود، تکه سنگى و

Read More »

پلنگ و آهو-۵

در قسمت چهارم اعترافات پلنگ را در حضور روباه مکار شنیدیم و دیدیم که روباه بدوا برای برداشتن رقیب از سر راه پلنگ سم افعی

Read More »

صهیونیسم؛ ترویج ایران هراسی

مخترع ایران هراسی،  یکی از واژه های مورد علاقه ویژۀ اسلامیستها/یهود ستیزان هار و چپولان همفکر دست آموز آنان،  نظام پربرکت مسلمین “اصلاح طلب” و

Read More »