آن مرد به خاطر ایران رفت!

«بدون اجماع بین المللی ، به ویژه
حضور و همکاری قدرت های منطقه ای ، نه من و نه هیچ کس دیگری قادر نخواهد
بود که در مرحله اول حکومت اسد را و در مرحله دوم مخالفان را به پذیرش
روندهای سیاسی و نه نظامی متقاعد کنم».

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!