آیا احمدی نژاد ارزش این همه هزینه را داشت؟

احمدی نژاد باز هم با هزینه ای گزاف برای نظام رییس جمهور شد و برای رییس جمهور ماندش هم هزینه سنگین تری پرداخت گردید.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!