خودکشی دو زندانی برای رهايی يافتن از شرايط قرون وسطايی در زندانهای ولی فقيه

بنابه گزارشات رسيده به “فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران” در طی يک هفته 2 زندانی به دليل شرايط قرون وسطايی و غير انسانی حاکم بر زندانهای ولی فقيه و رهايی يافتن از اين شرايط اقدام به خودکشی نمودند که متاسفانه منجر به مرگ آنها گرديد.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!