شیخ برو کلِ نظامت ببر

چند کُشی پیر و جوان شیخِ شوم؟

کی روی از کشور و این مرز و بوم؟

مکرِ تورا پیر و جوان دیده است

بر تو و آیین تو خندیده است

آنکه نمرده ست به شمیشیر تو

مرده زبی مغزی تدبیر تو

مالِ وطن برده ای و خورده ای

کشور ما سوی خطر برده ای

رو که دگر دست تو رو گشته است

ملتِ ایران ز شما خسته است

جایگزینی تو مَکن جُفت و جور

وَسمه چه سود ست به چشمان کور

شیخ برو کلِ نظامت ببَر

جهل و جنایت که نداده  ثمر

زود برو شیخ و تانی مکن

صبرِ مرا عجز تو معنی مکن

زود برو، زود، نصیحت پذیر

راه نجف یا که فلسطین بگیر

ترس که بسیار جفا کرده ای

دزدی و کشتار بپا کرده ای

ترس اگر آتشِ بیداد تو

شعله زند خانه و بنیادِ تو

ترس ازآن روز که بر ریشِ تو

اَنگ نجاست بزند خویشِ تو

ترس اگر بَندی مظلوم تو

شیشه بشکسته کند ( توی) تو

ترس که کهریزکیت می کنند

آنچه بکردی، به تو آن می کنند

ترس اگر صاحبِ خون ندا

تیر زَند بر سَرِ قلبِ شما

ترس که برچوبه ی دارت کنند

آنچه نخواهی تو،  نِثارت کنند

ترس از این ملتِ با عزمِ ما

ترس ز جنگیدنِ ما، رزمِ ما

زود برو شیخ و  تانی مکن

صبر مرا عجز تو معنی مکن

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!