مریم

امیدوارم بتوانم در فشرده‌ترین کلام خوش‌آمدگویی خود را از مقاومت رهبری سازمان مجاهدین خلق ایران در برابر دستورالعمل وحشیانه و غیر قابل قبول نیروهای اشغالگر آمریکایی در کشور عراق دایر بر جابجایی‌ ساکنین کمپ اشرف، بیان کنم……..این سازمان سیاسی که گنجینه‌ای از درخشانترین و پربارترین مبارزات علمی‌-عملی‌ را بر علیه رژیم دیکتاتوری خانواده هرزه، فاسد، و تمامی‌ خواه پهلوی و استثمار آمریکا در کوله‌بار خود دارد، بایستی دیر یا زود به بازخوانی عملکرد خود پس از انقلاب ۵۷ پرداخته و توان خود را در ارزیابی صحیح معادلات سیاسی، ترمیم ساختار و کژرویهای سازمانی، و تصحیح مناسبات دیپلماتیک به نمایش بگذارد…………شکی ندارم که سطور فوق که در اختصار آن بسیار کوشیدم، اگر در منظر برخی‌ خائنانه جلوه نکند، ساده‌لوحانه و خام به نظر خواهد رسید………غمی نیست…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!