پرچم را به اقتصاددانان بسپارید

زمانی پرچم کشور در دست سیاسیون بود ولی هم‌اکنون با توجه به شرایط موجود، این پرچم باید در دست اقتصادیون باشد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!