کارتون: مرغ نیست، چکار باید کرد؟

منابع خبری:

علم الهدی >>>
ماری آنتوانت >>>
جعفر شجونی >>>
احمدی مقدم >>>
رهبر معظم >>>
مکارم شیرازی >>>

حقِ نشر: استفاد از این کارتون بدونِ اجازه در محتوای دیگری بجز این ممنوع است.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!