کارتون: گرانی دستِ خداست

احمد جنتی، امام جمعه موقت تهران گفت: “همه چيز از جمله گرما و سرما و همچنين گرانی به دست خداست.”

حقِ نشر: استفاد از این کارتون بدونِ اجازه در محتوای دیگری بجز این ممنوع است.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!