برخورد با مرتضوی مدافعان آینده نظام را دچار تردید می کند

عضو کمیسیون امنیت ملی با سیاسی کاری دانستن حکم دیوان عدالت اداری در ابطال حکم مرتضوی،‌بیان داشت: برخورد با مرتضوی مدافعان آینده نظام را در مقابله با فتنه گران دچار تردید می کند.

احمد بخشایش اردستانی در گفت و گو با شبکه ایران با بیان این مطلب که مرتضوی موافقان و مخالفانی در مجلس دارد،‌خاطر نشان کرد: دربررسی عملکرد مرتضوی، باید به کارنامه او در جریان فتنه توجه داشته باشیم.

برخورد های صورت گرفته با مرتضوی باعث خواهد شد که در آینده و در دروان بحران وفتنه نیز دیگران نیز در دفاع از نظام دچار شک و تردید شوند .

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!