نخستین صدای ضبط شده ایران

در سالگرد مشروطه نخستین صدای ضبظ شده ایران که صدای مظفرالدین شاه و اتابک اعظم اوست را بشنوید

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!