ای مرگ بر این مصدق

آنانی که با تاریخ براستی پُر آب چشم ایران، خصوصاً تاریخ معاصر آشنایی دارند، قدر محمد مصدق را میدانند.

آنانی که با اهداف مصدق بنا بر گفتار و بیش از آن رفتار و اعمال مصدق آشنایی دارند میدانند که برای او و بسیاری مانند او که از جان و مال مایه گذاشته، آزادی و آبادی ایران اصل و بقیه منجمله شخص خود آنان فرع میباشد.

شوربختانه تنی چند از هواداران او مانند آن ابله دو طبقه کریم سنجابی، گیج الله بازرگان و سیه کارنامه داران دیگر مانند ابراهیم یزدی و … درست در جهت مخالف اهداف مصدق عمل کرده و میکنند.

بر این باورم که اگر مصدق امروز زنده بود و میدید که بنام او چه کردند و اکنون نیز بجای مبارزه با مسلمین حاکم ایرانی کُش و ایران ویران کُن، کار و بار عده ای شده است تقدس او؛ خودش فریاد میزد ای مرگ بر این مصدق.

تبریک

پ.ن. فردا سالروز مثله کردن عاشق آزادی و آبادی ایران و ایرانی و رهرو نستوه آرمان مصدق، شادوران شاپور بختیار و یار و دستیار او زنده یاد سروش کتیبه توسط مسلمین حاکم بر ایران است.

هرگز نمیر آنکه دلش زنده شد به عشق

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!