آرنجتان را بلیسید!

هنگامی که سه سال پیش دادگاه بین المللی لاهه حکم جلب عمر البشیر رئیس
جمهوری سودان را صادر کرد، اواصلا جا نخورد، گفت: ” این حکم را بگذارید در
کوزه”. حالا هم که عده‌ای ازمخالفان او در خیابان‌های خارطوم شعار سرنگونی
او را سر می‌دهند، باز او ککش نگزیده و گفته، اگر پشت گوشتان را دیدید،
سرنگونی مرا هم خواهید دید. او اصطلاح خاصی را در این مورد به کار برده تا
لج مخالفانش را در آورد وناممکن بودن کارسرنگونی را به رخشان بکشد. گفته:
“اگر توانستید آرنجتان رابلیسید، مرا هم می‌توانید سرنگون کنید!

 

مخالفان هم در پاسخ او در خیابان فریاد زده اند: آمدهایم آرنج مان را بلیسیم!

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!