بابی – بهائی‌کُشی و تبعيض در تاريخ‌نگاری، بيژن معصوميان

در امرِ تاريخ‌نگاریِ معاصر در حق بابيان، ازليان، و بهائيان و برخی از مُصلحينِ قاجار کُلّاً رعايتِ انصاف نشده است. در عوض، جنبش سرکوبِ بابی‌ها و بهائيان نه فقط منجر به قتلِ هزاران هزار بی‌گناه گرديده، بلکه آن‌ها و مقدسات‌شان را هدف انواعِ مختلفِ توهين و افترا قرار داده‌اند و حقِّ هر گونه دفاع در داخل مرز و بوم‌شان را از آن‌ها گرفته‌اند… در طولِ اين تاريخِ کوتاهِ ۱۶۰ ساله، هر گاه بابی‌ها و بهائی‌ها قدم‌های مثبتی برای زادگاهِ آئين‌هايشان برداشته‌اند، برخی مورخان اين اقدامات را به‌کلی ناديده گرفته‌اند يا آن را کم اهمیّت جلوه داده‌اند

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!