مهد کودک فاطی ایکبیری

پیشتر در باره هدف قرار دادن کودکان ایران توسط مسلمین حاکم چندین بار مطالبی تقدیم شد، آخرین در اینجا.

خبر جدید:

محمد نفريه، معاون اجتماعی سازمان بهزيستی گفته:

“طلبه‌های زن و هيات‌های مذهبی در اولویت دریافت مجوز ایجاد مهدهای کودک هستند، چرا كه ایجاد مهدهای كودک با رويكرد دينی در اولویت سازمان بهزیستی قرار دارد.”

به عبارت دیگر؛ آماده سازی کودکان توسط فاطی کماندو ایکبیری و بسیجی بوگندوها ها برای فرمانبرداری از اوامر خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر ” در اولویت سازمان بهزیستی قرار دارد.”

تنها راه رهایی؛ تلاش بی امان برای سرنگونی کلیت حاکمیت مسلمین “اصلاح طلب” و غیرۀ ایرانی کُش و ایران ویران کُن است و لاغیر.

تبریک

پ.ن. خبر اعطای امتیاز راه اندازی مهدکودک به۴۰۰ NGO”هیئت مذهبی اینجا

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!