ایرانیان زالو کیش

ایران زلزله خیز است.

ایران بصورت مداوم خسارات جانی بسیار سنگین از زلزله میبیند.

ایران کشور بسیار ثروتمندی است.

ایران فرای ثروت مادی، یکی از ثروتمند ترین کشورهای جهان در داشتن شهروندان دانشمند و نخبه در سطح جهان است.

ایران برای زلزله و عواقب آن آماده نیست.

تکنولوژی، حتی کم خرج، برای ایمن سازی در برابر زلزله وجود دارد.

مسلمین حاکم کوچکترین اقدامی برای ایمن سازی بناها و استقرار پایگاه های مجهز و مخصوص امدادرسانی زلزله در سراسر کشور زلزله خیز ایران انجام نداده اند.

باز در ایران زلزله آمده و هزاران زخمی و صدها کشته شده اند.

بنا بر اخبار، عملیات امداد رسانی بسیار کند و بی برنامه است.

علاوه بر بسیاری از شهرهای ایران، شهر تهران با ساختمانهای چندین ده طبقه در کوچه های باریک بر روی چندین و چند گسل فعال زلزله قرار دارد.

کوره اتمی ایران در بوشهر در برشگاه سه، ٣، گسل زلزله خیز در جنوب ایران بنا گشته.

ای هوار، از نان شب برای ایرانی واجب تر، سرنگون کردن نظام پربرکت مسلمین ایرانی کُش و ایران ویران کُن است و برقراری حاکمیت دموکراتیک خدمتگزار ایران و ایران ، حاکمیت زالو صفتان بس است!

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!