به یاری هموطنان زلزله زده بشتابیم!

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور این ضایعه را که به مرگ و بی خانمانی بسیاری از هموطنانمان انجامیده است به ملت ایران تسلیت میگوید و مسئولیت اصلی بالا بودن تعداد قربانیان  زلزله در شهرهای آذربایجان شرقی را ناشی از فساد همه جانبه و ناتوانی حکومتی میداند که بجای رسیدن به امور مملکت، به چپاول درآمدهای ملی پرداخته و آن را صرف حاتم بخشی ها به ماجراجویان خاورمیانه و دیکتاتوری مانند بشار اسد مینماید. ما از کلیه هموطنان میخواهیم که با تمام امکانات خود به یاری زلزله زدگان بشتابند و از این طریق وحدت و همبستگی ملی را بار دیگر بنمایش گذارند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!