سفت کُن شل کُن سکسی

بارها مطالبی درباره سیاست نظام پربرکت مسلمین “اصلاح طلب” و غیره برای افزایش جمعیت ایران به یکصد و پنجاه میلیون، بیش از چهار برای جمعیت در بدو انقلاب و دو برابر امروز تقدیم شده، برای نمونه در اینجا.

حاج آقا سیدعلیرضا مرندی، نماینده مجلس اسلامیون، وزیر سابق بهداشت، رئیس فرهنگستان علوم پزشکی که پیشتر “مبدع طرح کنترل جمعیت” بوده پس از فرمان خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر برای افزایش جمعیت به صد و پنجاه میلیون بتازگی از جمله گفته:

“….خانم هم وقتی درس را شروع کرد دیگر نمی‌خواهد آن را رها کند. در نتیجه درس تصادف می‌کند با بچه. و هر دو لطمه می‌بینند. بقیه هم که این ماجرا را می‌بینند دیگر اصلاً بچه‌ای پیدا نخواهند کرد. بنابراین باید ساز و کارهایی را در نظر بگیریم. مثلا خانم‌ها خیلی از کارهایشان را می‌توانند در خانه انجام دهند. چرا امور را به گونه‌ای پیش بینی نکنیم که خانم‌ها کارهایشان را در خانه انجام دهند؟!”

به عبارت دیگر؛ حرفهای حاج آقا دکتر تحصیل کردۀ آمریکا را بگذارید کنار هرچه محدودتر کردن امکان تحصیل برای دختران ایرانزمین و تبدیل مهد کودک ها به اماکن تلقین مذهب حاکم به اطفال تا بدانید که حضرات چه نقشه ای برای ایران کشیده اند.

تنها راه رهایی سرنگونی کلیت حاکمیت مسلمین ایرانی کُش و ایران ویران کُن است و لاغیر.

تبریک

پ.ن. حاجی مرندی پاپای حاج آقا سید محمد مرندی است که به شغل شریف دفاع از “دموکراسی” مسلمین حاکم در تلویزیون های خارجی و میزبانی لابی گران مفتخر میباشد.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!