به قلبها باید رسید

دستهایمان را

ای کاش

می شد

در خشکی خشتهای خاک خورده فرو برد  

و نفسهای سنگین انسان را شنید.

به قلبها باید رسید

به دستهایی که در دهلیز های تاریک خاک

لمس انگشتهای آفتاب و انسان را

طلب می کنند.

به نبض های غبار بسته

به تپش های هنوز

و به سلولهای آواره ی خون

که در رگها جاریست

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!