حاج محمود

دوستانی که با “تظاهر” به دلسوزی نسبت به هموطنان زلزله‌زده ما، برای سفر رییس جمهور ایران، محمود احمدی نژاد، به عربستان دادوقال براه انداخته‌اند از هر کس دیگری نسبت به اهمیت این سفر که میتواند مهمترین، پربارترین، و نه لزوماً پر انعکاس‌ترین سفر خارجی وی در طول عمر ریاست جمهوریش باشد، اطلاع دارند. این دوستان بخوبی میدانند که حفظ روابط دیپلماتیک متوازن و معقول با همه کشورهای برادر مسلمان و بخصوص عربستان سعودی به نفع ملت ایران است…… موفقیت وی را در تضمین مصالح ملی‌ ایران در این شرایط دشوار خواستاریم…….. امیدواریم دولت سعودی نیز بتواند که با بصیرت و استقلال نظر، و با موفقیت در جلب همکاری ایران، بتواند که نسبت به کاهش تنش‌های “شیعی” در قلمرو خویش قدمهای مثبتی را بردارد. علیرغم تمامی نشانه‌های ناساز و ناموافق، ناشدنی نیست طلوع روزی که دو کشور ایران و عربستان به اتفاق دیگر مسلمین، پرچم اتحاد دنیای جلیل القدر اسلام را در منطقه به ا‌هتزاز در آورند.

آن دوستانی که در بالا، ذکر‌خیرشان آمد در حقیقت نگران تکان‌های زلزله‌وار آن روزند…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!