زلزله – مرگ انسانها و فرصت طلبان سیاسی

عده ای از هموطنان مان در استان آذربایچان شرقی بر اثر زلزله کشته – زخمی و بی خانمان شدند. جریانات مشکوک سیاسی دارند جو سازی می کنند.
با تغییر روز قدس می خواهند به اسرائیل که مانند روحانیون حاکم بر ایران، با 99% مردم ایران (از مسلمان و غیر مسلمان) دشمنی و عناد دارند، کمک برسانند. روز قدس روز افشای اشغال سرزمین ها توسط اسرائیل است. بر خی هم ناخواسته و ندانسته دارند اب توی اسیاب اسرائیل می ریزند.
اسرائیل همان کشوری است که هرروز ایران را تهدید به حمله نظامی می کند. نه به جمهوری اسلامی و نه به اسرائیل و نه به جنک – سلام به مرد م ایران – مردم سرزمینهای اشعالی و اسرائیلی ها یی که در جنبش مدنی اسرائیل در کنار محرومان یهودی و مسلمان و مسیحی ایستاده اند.
مرزبندی ها مشخص است بین 99% مردم از یکسو و یک درضد جاکمیت ضد مردمی در ایران – اسرائیل و امریکا

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!