شبِ احیای زلزله

چند كیلو شناسنامه

روی دستِ ثبتِ‌احوال

بزند روی جلدِ هركدام

یك مُهرِ باطله

بلند است شبِ احیا

وظیفه دولت تمام والسلام

جنازه‌ها زیرِ آفتاب

در انتظارِ چادر و چاقچورِ آخرت

شاید نرسد دولت

یا بماند دستِ امام غایب

كه این لت را بگیرد یا آن لت

شاید هردو لت را

كه بلند باشد شبِ احیا

پرنده آشیانه می‌سازد

روباه سوراخی در خاك

دریغا انسان

سرپناهش‌ آلتِ قتاله

وقتیكه زلزلة ارضُ زلزالها

الله می‌كوبد میخش‌ را

یا می‌كشد آنرا كه جبالا اوتادا*

نشانه تا فرودآورند مؤمنان سر

بهمراه سقف در شبی زنده‌كننده

و باز دولت

پول ریزد مثلِ ریگ و آهک

بخرد نماز و روزه

از قرارگاهِ بقیة‌الله

تا دعاكنند برایش‌، دعاهای مستجاب

دعاهای كامل و كمیل

چنان بلند و لوند

كه بریزند حوریان و غلامان

از روضه رضوان

بناكنند چندین شهركِ ضدِ‌زلزله

یكی از شبهای احیای آینده

و امامهای رعنا

روزها و شبهای جمعه كرده‌اند دعا

برای دویست میلیون شقه آدم

گوشتِ دمِ توپهای نذری

یا زلزله شبهای احیا

13/7/2012

ا- ماهان

* آیا زمین را گهواره­ای نگرداندیم و کوهها را بمانند میخهایی نگذاشتیم. قرآن

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!