محبوبه عباسقلی زاده و خاطرات زندان

چهارمین برنامه “از واشینگتن با شهره عاصمی” از تلویزیون اندیشه

https://vimeo.com/47365855

روز های چهارشنبه ساعت 2:00 بعداظهر و بازپخش آن روزهای شنبه 5:00 صبح به وقت غرب آمریکا از تلویزیون اندیشه پخش می شود.

چهارمین برنامه “از واشینگتن با شهره عاصمی” از تلویزیون اندیشه from Iran e Ma TV on Vimeo.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!