کعبه بخوره تو سرتون

در زمانیکه معلوم نیست چند ایرانی زنده بگور و حد اقل ۱۵۵ هزار تن جان بدر بردگان از زلزله تشنه، گشنه، زخمی و بدون سر پناه هستند، سوگلی از چشم افتاده بدون رفتن به محل فاجعه در آذربایجان، ترجیح داد دو روز زودتر بره عربستان تا حاجی عمره بشه و بعدش هم در کنفرانس برای دفاع از بشار اسد جانی شرکت کنه.

از روزی که خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر سوگلی از چشم افتاده را سر کار رئیس جمهوری گذاشت، همه سوراخ سمبه ها در ایرون را به همراه “هیئت دولت” چندین و چند بار رفته ولی حالا بجای رفتن به محل فاجعه زلزله، یکهو سوگلی و گله همراهش حاجی شدنشان گرفته.

سئوال:

با هزینه حاجی شدن این گله که از کیسه مردم ایران است، به چند ایرانی زلزله زده میشد کمک های حیاتی رساند؟

آهای مردم؛ این وحوش حاکم “اصلاح طلب” و غیره ایرانی کُش و ایران ویران کُن هستند.

آهای مردم؛ تنها راه رهایی سرنگونی همه این وحوش است و لاغیر.

تبریک

پ.ن. خدایگان هم دو خط زر زده.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!