در احرام

میل دارم توجه دوستان را به گزارشات مصوری از آغاز کنفرانس سران کشور‌های
مسلمان جلب کنم....اینجا.. ……و اینجا …..تردیدی وجود ندارد که نشست‌هایی‌ از این قبیل به افزایش حسن روابط، اتحاد بین فرق گوناگون اسلام، و ایجاد جبهه واحد برای رویارویی با دشمن مشترک کمک فراوان می‌کند….. موفقیت این کنفرانس را آرزومندیم …….

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!