روز جهانی قدس

 

 

اجازه می‌خوام که دوستان را به مطالعه متن سخنان رئیس جمهور کشور
عزیزمان، ایران، دعوت کنم……در اینجا……..امیدوارم که ترجمه رسمی‌
این سخنان به انگلیسی‌ بتواند از تکرار سؤ‌تفاهم ناشی‌ از ترجمه ناقص
(مانند آنچه که به دنبال اظهار‌نظر وی در خصوص “همجنس‌گرایی” در ایران
بوجود آمد)، جلوگیری کند.

بدک نیست که به اینجا هم سرکی بکشید

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!