ضرورت ایجاد کمیته های ضد جنگ

در مقابله با تهدیدات نظامی اسرائیل علیه ایران راه انداختن جنبش قدرتمند ضدجنگ در سطح بین المللی ضرورتی عاجل است. فعالین ایرانی ضدجنگ میتوانند و این امکان را دارند که به راه افتادن مجدد جنبش قدرتمند ضدجنگ یاری رسانند. ضروری است که در هر شهر و کشوری کمیته های ضدجنگ همانند مقطع حمله آمریکا به عراق ایجاد شود. فعالین، شخصیت ها و سازمانها و احزاب ضد جنگ ایرانی می توانند استارت این کار را مقدمتا با فراخون یک تجمع میان خود و تمرکز امکانات و روابط برای فراخون عمومی تر برای تشکیل کمیته ضدجنگ در هر شهر و کشوری بزنند. به نظر می رسد وقت زیادی برای انجام موفقیت آمیز این کار نمانده است. 

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!