دور باطل: دور باطل داستان شيرهاى جنگل است

دور باطل
دور باطل داستان قدرت است
داستان شيرها و ببرها
داستان گرگ ها
همچنين كفتارها
روباه ها
با شغالان
در كنار گوسفندان
آهوان و گور خرها
اشتران و گاوها
مرغ ها
جمع خروسان
بلبلان و قمريان
گنجشك ها و ساير پروازگر ها در هوا
نام اين جنگل ولي ايران بود
يا كه نامش جنگل انسان بود
آرى اين جنگل خودش
يك گوشه از
يك جنگل گسترده دنيا بود
توى اين جنگل ولى
هر كسى اهلى بود
قربانى زور و توحش ميشود
داخل اين جنگل گسترده
اما هيچ شيرى در جهان
قادر
به در افتادن
با شيرهاى جنگل روس
جنگل چين
يا كه جنگل هاى غرب نيست
شير ها در جنگل اين سوى دنيا
شيرهاى قلدرند
شير هايى بس قوى
درنده خو و پر خورند
با كلك بزغاله ها را ميدرند
لشكرى از گرگ ها و روبهان
دائما فكر شكار آهوان و
گور خرهاى درون جنگلند
توى جنگل هاى شرق وغرب
– دنياى بزرگ –
روبهان فعال و
گرگان پشت آن ها قايمند
روبهان درس عدالت ميدهند
گرگ ها
كفتار ها
جمع شغالان زوزه كش
عامل اجرايى فرمان شيران سرند
روبهان گويند
اينكه آهوان
بزغاله قندى ها
و ديگر اهليان
حق اين دارند
تا خود
از براى دوره اى محدود
از ميان شيرهاى قلدر جنگل
مجلسى بر پا كنند
– مجلس قانون جنگل –
يك عدد قلدرترين شيرها
– سلطان جنگل –
ضامن اجرايى قانون جنگل ميشود.
جنگل ايران ولى
يك جنگل
پر هرج و مرج
روبهان روس و چين
با روبهان غرب
در گير رقابت هاى سخت
لشكر كفتارها
با لشكرى از گرگها
راه آذوقه
به اهلى هاى جنگل بسته اند
روبهان و گرگ ها در انتظار
يورش بزغاله قندى هاى جنگل
در كمين بنشسته اند
دور باطل وعده
اين روبهان وگرگ ها
وعده شيران جنگل هاى غرب
وعده سلطان جنگلهاى غرب
دور باطل

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!