تبریک به نا مسلمانان ایران به مناسبت اتمام ماه رمضان

ر همین جا فرارسیدن روز پایان ماه عذاب و شکنجه برای غیر مسلمانان
ایران را تبریک میگویم. در ایران ماه رمضان برای ایرانیان غیر مسلمان ماهی
پر از شکنجه است و اما در اروپا و آمریکا که محدودیت ایران را ندارند ماهی
است برای کسب درآمد و سود بیشتر برای رستورانهای زنجیره ای مانند مک
دونالند. در این ماه مک دونالند طبق رسم هر ساله شروع به تبلیغ رمضان برای
جلب مسلمانان میکند تا بلکه افطار خود را در این فروشگاه بخورند. به هر حال
تبریک و امیدوارم بره که دیگه بر نگرده.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!