سازمان سیا به طرفداران شاه برای سقوط مصدق پول می داد

اظهارات چارلز اسکات کارمند سابق سفارت آمریکا در تهران در خصوص وقایع کودتای 28 مرداد

 چارلز اسکات کارمند سابق سفارت آمریکا در ایران: رئیس سازمان سیا به طرفداران شاه برای سقوط مصدق و بازگشت شاه پول می داد

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!