مهمانان خوشگل افطاری احمدی نژاد

دیروز 27  مرداد 91 ، هنرپیشه های سیما دو دسته بودند. عده ای که به افطاری احمدی نژاد رفتند و عده ای که برای کمک به زلزله زده ها کمک جمع میکردند. اسامی به شرح زیر است:

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!